Alarmeringen

Deze pagina wordt automatisch bijgewerkt door een RSS-feed van 112-nu.nl en gecontroleerd met de gegevens van 112meldingen.nl
Datum Melding
P 1 BNN-05 (MIDDEL BR) BR WONING (TCO-B) (DAK) ZWARTE WEG VEGELINSOORD
P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (AGS) De Oppers Bolsward 020226
P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (meting) De Oppers Bolsward 025793 025631
P 2 BNN-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Grootzand Bolsward 025631
P 1 BNN-04 BR BERM/BOSSCHAGE A7 LINKS 106,2 WITMARSUM 025631
P 1 BNN-04 Ongeval wegvervoer A7 Li 110,2 Bolsward 025793 025631
P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Laag Bolwerk Bolsward
P 1 BNN-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Laag Bolwerk Bolsward 025793 025631
P 1 BNN-01 OMS brandmelding Hotel Restaurant De Wijnberg Marktplein Bolsward 025631
P 1 BNN-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (meting) De Slachten Bolsward 025793 025631
P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Bloemkamp Floridus Campuslaan Bolsward
P 1 BNN-01 OMS brandmelding Bloemkamp Floridus Campuslaan Bolsward 025631
P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Secretaris Haitsmalaan Bolsward 025631
P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Kleine Dijlakker Bolsward 025793 025631
P 2 BNN-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Kleine Dijlakker Bolsward 025793 025631
P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Kleine Dijlakker Bolsward 025793 025631
P 1 (Intrekken Alarm Brw) Rookmelder Godscalcusstraat Bolsward
P 1 BNN-02 Rookmelder Godscalcusstraat Bolsward 025631
P 1 BNN-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (meting) Klippen Bolsward 025793 025631
P 1 BNN-05 BR WONING (DAK) WJUKSLACH KOUDUM 025650 025793 025634
P 1 BNN-02 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Snekerpoort Bolsward 025793 025631
P 2 BNN-01 BR nacontrole Floridus Campuslaan Bolsward 025631
P 1 BNN-01 VOERTUIG TE WATER A7 LINKS 106,8 SCHETTENS 025710 024611 024871 025793 025631
P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kleine Dijlakker Bolsward 025650 025631
P 1 BNN-01 BR WEGVERVOER (AUTO) AFRIT A7 LINKS - WITMARSUM 16 105,4 C WITMARSUM 025631
P 2 BNN-01 BR nacontrole Karwei Bolsward De Marne Bolsward 025631
P 1 BNN-02 BR WONING (SCHOORSTEEN) SINSMAR BLAUWHUIS 025650 025793 025636
P 1 BNN-05 ASSISTENTIE AMBULANCE (AFHIJSEN) PLEIN MAKKUM 025650 025635
P 2 BNN-02 BR NABLUSSEN REMSWERDERLEANE WOLSUM 020238
P 1 BNN-03 BR AGRARISCH REMSWERDERLEANE WOLSUM 025793 025631